Socjologia
 
  Strona główna
  Zmiany Współczesnego Społeczeństwa
  Praca Socjalna
  Polityka Społeczna
  Zdrowie Publiczne
  Procesy Ludnościowe
  => ćwiczenia
  Psychologia Społeczna
  Metodyka procesu uczenia się i rozwoju
  Metodologia Nauk Społecznych
  Praktyki
  Antropologia
  Przedsiębiorczość Personalistyczna
  Etyka
  HMS
  Filozofia
  EPP
  Dla studentów S2O
  OWI
  Język angielski- translator-
  News
  Kontakt
  Linki
  REKLAMY
Copyright 2008; Arti
All rights reserved.
Designed and produced by Arti K
ćwiczenia
Powszechny spis ludności
Powszechny spis ludnościmusi spełniać 3 warunki:
1) powszechność, czyli obejmuje cała ludność danego terytorium, np. Polski;
2) jednoczesność – jest przeprowadzony w krótkim odstępie czasu, najczęściej w przeciągu kilku tygodni, a fakty z tym związane ustala się w jednym konkretnym czasie, jest to tzw. moment krytyczny (stanowi go zazwyczaj godzina 2400 danej daty);
3) tzw. imienność, czyli każdą osobę spisuje się z imienia i nazwiska.
Do tych trzech warunków ONZ zaleca jeszcze dwa:
1) periodyczność, aby spis odbywał się co jakiś czas i aby to były lata zakończone na 0, naj-lepiej co 10 lat;
2) bezpośredniość – odpo-wiedzi na pytania przed-stawiała osoba, którą bezpośrednio te dane dotyczą (osoba spisy-wana), a wyjątkowo Tyl-ko najbliżsi członkowie rodziny.
Spis powszechny przepro-wadzają ankieterzy zwani rachmistrzami.
Zasadnicze pytania:
ˇ pytanie o miejsce stałego zameldowania i zamiesz-kania, ˇ miejsce aktualnego po-bytu, ˇ zamieszkanie w okresie urodzenia, ˇ płeć, ˇ wiek, ˇ stan cywilny, ˇ obywatelstwo, ˇ narodowość (czasem), ˇ poziom wykształcenia, ˇ źródło utrzymania, ˇ wielkość gospodarstwa domowego, ˇ wyposażenie mieszkania.
Gospodarstwo domowe
zbiorowość wszystkich osób żyjących we wspól-nym mieszkaniu oraz wspólnie się utrzymu-jących; w gospodarstwie domowym występują osoby, które pełnią okreś-lone pozycje, np., wyróż-niamy głowę rodziny, czyli osobę, która najczęściej uzyskuje najwyższe docho-dy lub osobę najstarszą, bądź też osobę uznaną, która rządzi.
Możemy wyróżnić gospo-darstwo domowe rodzinne i nierodzinne.
W przypadku gospodarstwa rodzinnego status członków określa się na podstawie pokrewień-stwa lub powinowactwa wzg. głowy gospodarstwa. I tak w odróżnieniu od rodziny gospodarstwo do-mowe może tworzyć jedna osoba. Rodzinę musi tworzyć co najmniej dwie osoby.
W każdej populacji i w demografii wyróżnia się trzy grupy: 1) tzw. cechy populacji, 2) zdarzenia lub zjawiska ludnościowe, 3) procesy demograficzne.
Cechy populacji – umożliwiają zidentyfikowanie struktury demograficznej pod wybra-nym kątem, a następnie badanie jej oddziaływania na zdarzenie i procesy demograficzne. Natomiast zdarzenie lud-nościowe bezpośrednio wywołują zmiany w stanie populacji i jej strukturze demograficznej. Z kolei procesy demogra-ficzne są uporządkowanymi łańcuchami zdarzeń ludnoś-ciowych wiążącymi te zdarzenia ze zmianami w stanie i strukturze demograficznej populacji.
MIGRACJE
- przemieszczanie się ludności mające na celu zmianę miejsca pobytu.
Przyczyny migracji.
- poprawa warunków życia - znajdowanie pracy - schronienie przed prześladowaniami politycznymi - tolerancja dla własnych poglądów
Podział migracji:
czas trwania: - czasowe, w tym okresowe, -kiedy migrant planuje powrót - stałe - migrant ma zamiar pozostać w miejscu docelowym na stałe; ze względu na zasięg - migracja wewnętrzna (przemieszczanie się ludności w granicach danej jednostki administracyjnej (miasto, gmina, województwo, etc.) lub politycznej (państwo), występuje w granicach kraju zamieszkania) - migracja zewnętrzna (- przemieszczanie się ludności z jednej jednostki administracyjnej lub politycznej do innej, ;zmienia kraj zamieszkania)
kierunek przemieszczania się:
- emigracja - wyjazd, - imigracja - przyjazd. -migracje dobrowolne-migrant sam podejmuje decyzje o zmianie miejsca pobytu -migracje wymuszone
Rodzaje migracji:
-emigracja/ opuszczenie miejsca pobytu -imigracja/ przybycie na nowe miejsce - repatriacja/ powrót zorganizowany przez władzę - reemigracja/ powrót z emigracji - deportacja/ wydalenie z kraju - ewakuacja/ opuszczenie kraju spowodowane zagrożeniem
- kraje emigracyjne / te z których ludność odpływa (kraje Afryki,Azji,Meksyk) - kraje imigracyjne / te do których ludność napływa (wysoko rozwinięte-USA ,Kanada) - przyrost naturalny / róznica między liczbą urodzeń a liczbą zgonów. - przyrost rzeczywisty /przyrost naturalny +saldo migracji zagranicznych. - saldo migracji/ różnica między napływem (imigracja) a odpływem (emigracja) ludności z danego obszaru w określonym czasie. - wskaźnik przyrostu naturalnego / róźnica między liczbą urodzeń a liczbą zgonów,obliczana w promilach.- - uchodzca-człowiek uciekający przed groźbą utraty życia, zazwyczaj po ustaniu walk powracający na dawne miejsce pobytu - drenaż mózgów – migracja wysokokwalifikowanych pracowników z krajów biedniejszych do bogatszych.
Najludniejsze kraje świata
Chiny,Indie,USA,Indonezja,Brazylia,Pakistan,Bangladesz,Rosja,Japonia,Meksyk, Filipiny,Wietnam,Niemcy. Na 33 miejscu jest Polska.
Najludniejsze kraje Europy


Center>Thomas Robert Malthus
(ur. 14 lutego 1766, zm. 23 grudnia 1834) – ekonomista angielski, duchowny anglikański, który prowadził badania z pogranicza ekonomii i socjologii. Zajmował się teorią ludności oraz problemami płac i pieniądza. W 1805 roku został pierwszym w Anglii profesorem ekonomii politycznej.

Malthus zwrócił uwagę na korelacje zachodzące pomiędzy przyrostem ludności, a poziomem zamożności społeczeństwa, upatrując we wzroście demograficznym zagrożenie, prowadzące nieuchronnie do klęski głodu oraz nędzy.
Malthus uznawany był za przeciwnika socjalizmu (równość spowoduje jeszcze większy przyrost naturalny, prowadząc do klęski głodu). Przeciwstawiał się też wszelkiej pomocy materialnej na rzecz ubogich warstw społecznych w Anglii.
Zasługą Malthusa było podkreślenie roli czynnika demograficznego w procesie rozwoju społeczno-gospodarczego.

W 1798 opublikował anonimowo traktat pt. Prawo ludności, w którym sformułował tzw. prawo ludności, mówiące, że przyrost ludności rośnie w postępie geometrycznym (gdzie każdy kolejny składnik jest wynikiem mnożenia o stały czynnik, np. 2, 4, 8, 16, 32, 64...), natomiast przyrost środków utrzymania rośnie tylko w postępie arytmetycznym (gdzie każdy kolejny składnik powstaje w wyniku dodania wartości stałej, np. 2, 4, 6, 8, 10, 12...), co jest przyczyną nędzy mas. Nie dostrzegając innych źródeł nędzy, uważał, że środkiem zaradczym są różne zjawiska mające wpływ na ograniczenie liczby ludności, w tym przede wszystkim wojny, klęski żywiołowe, głód i zarazy oraz wstrzemięźliwość seksualna (moralna) i późne zawieranie małżeństw.
Teoria zawarta przez T. R. Malthusa w prawie ludności, zwana jest maltuzjanizmem.
 
   
Reklama  
   
Reklama  
  Allegro - największe aukcje internetowe, najniższe ceny! Kup i sprzedaj!  
Reklama  
 
Regionalny serwis internetowy Radia Weekend
 
Reklama  
   
=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=