Socjologia
 
  Strona główna
  Zmiany Współczesnego Społeczeństwa
  Praca Socjalna
  Polityka Społeczna
  Zdrowie Publiczne
  Procesy Ludnościowe
  => ćwiczenia
  Psychologia Społeczna
  Metodyka procesu uczenia się i rozwoju
  Metodologia Nauk Społecznych
  Praktyki
  Antropologia
  Przedsiębiorczość Personalistyczna
  Etyka
  HMS
  Filozofia
  EPP
  Dla studentów S2O
  OWI
  Język angielski- translator-
  News
  Kontakt
  Linki
  REKLAMY
Copyright 2008; Arti
All rights reserved.
Designed and produced by Arti K
Procesy Ludnościowe
Demografia
(od gr. demos – "lud" i γράφω grapho – "piszę") jest dziedziną nauki, która zajmuje się: życiem, powstawaniem i przemijaniem społeczności ludzkiej, w równej mierze jej opisem liczbowym (przyrostem naturalnym, migracjami), strukturą (wieku, płci, zawodową, narodowościową, wyznaniową), jak również jej rozmieszczeniem przestrzennym i dalszymi czynnikami, w szczególności społecznymi i socjologicznymi, które wpływają na jej zmiany. W śledzeniu i odkrywaniu praw rządzących tymi zmianami, jak również w ich prognozowaniu, demografia stosuje metody statystyczne.
DEMOGRAFIA
Demografia służy do wykrycia prawidłowości, które zachodzą w procesach ludnościowych. Podstawo-wym przedmiotem demo-grafii jest populacja, czyli ludność zamieszkująca określone terytorium (jed-nostkę terytorialną) i po-przez populację rozumie się ogół wszystkich miesz-kańców danego terytorium. W populacji wyróżniamy: 1) stan i zmiany w liczbie ludności, np. świta, kontynentu, państwa, województwa, powiatu, gminy, miasta, wsi; 2) istotnym elementem populacji oprócz stanu jest struktura ludnoś-ciowa, czyli podział na wiek, płeć, stan cywilny; 3) na populację istotny wpływ ma także, tzw. ruch naturalny i ruch wędrówkowy oraz tzw. ruch wahadłowy (czyli migracja wahadłowa). Wszystkie te elementy, czyli stan, struktura i ruch naturalny mają istotny wpływ na tzw. reprodukcję ludności. Szczególną cechą zjawisk społecznych w ujęciu demografii jest tzw. swoisto-biologiczno-społe-czny charakter, czyli podstawowe zdarzenia z punktu reprodukcji lud-ności, to przede wszystkim urodzenia i zgony. Są one zdarzeniami czysto biolo-gicznymi. Cały mechanizm biolo-giczny jest istotą dwóch zasadniczych cech struktu-ralnych dotyczących popu-lacji (czyli płci, wieku). Płeć i wiek wpływa nie tylko w sposób istotny na urodzenia oraz zgony, ale także jak rozwody, regulację urodzin, rep rodu-kcję, zachowania związane ze zdrowotnością. Zwłasz-cza wiek ma istotny wpływ na ruch wędrówkowy (prze-mieszczanie różnych osób). Demografia zmierza do ustalenia prawidłowości zjawisk ludnościowych w określonych warunkach historycznych. Szczególną rolę w tym przypadku odgrywają różne źródła danych pisanych, czyli jakieś spisy ludności, rejestry, charakterystyki liczbowe, ewidencji ruchu naturalnego i wędrówko-wego. Ważne są również spisy różnych ksiąg parafialnych.
 
   
Reklama  
   
Reklama  
  Allegro - największe aukcje internetowe, najniższe ceny! Kup i sprzedaj!  
Reklama  
 
Regionalny serwis internetowy Radia Weekend
 
Reklama  
   
=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=